KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Centrum Mediacji i Arbitrażu  

RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Krajowy Zwiazek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej (dalej KZP-PTCH) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez KZP-PTCH Pani/Pana danych osobowych.

  1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KZP-PTCH mający siedzibę w Warszawie (00-635 Warszawa) przy ul. Polnej 40.
  2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: KZP-PTCH przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO zgodnie z par. 6 statutu KZP-PTCH oraz w celu prowadzenia szkoleń/konferencji branżowych.
  3. Ochrona danych osobowych: Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez KZP-PTCH podlegają ochronie. co oznacza, że dane osobowe nie są wykorzystywane w innych celach niż podanych pk. II powyżej.
  4. Źródło pozyskiwania danych osobowych: W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, KZP-PTCH informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i o osobach fizycznych.
  5.  Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
  6. Okresy przetwarzania danych osobowych:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności statutowej KZP-PTCH, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z zachowaniem tajemnicy, które polega na ich wykorzystaniu do opracowań, zestawień i analiz.
  8. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez KZP-PTCH, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: .

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.