KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


KLAUZULA UMOWNA

Wzór klauzuli arbitrażowo-mediacyjnej 

Modelowa klauzula  

Zalecamy zawarcie klauzuli  w umowie stron w następującym brzmieniu:

„Wszelkie spory wynikające lub mogące powstać w przyszłości w związku z niniejszą umową, będą rozstrzygane przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Krajowym Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Centrum obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania.”

Jesteś stroną konfliktu bądź chcesz zasięgnąć informacji o mediacji lub arbitrażu?

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.