KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


MEDIACJA

Baza wiedzy o mediacji  

Czym jest mediacja?

To pomoc stronom sporu, przez neutralną osobę trzecią, w poszukiwaniu rozwiązań konfliktu i zawarciu ugody akceptowanej przez te strony.

Pytania i odpowiedzi  

Kiedy powstała mediacja?

Mediacyjne sposoby rozwiązywania konfliktów z powodzeniem stosowano już w starożytnym Rzymie i w Średniowieczu. Początki mediacji „nowożytnej” to lata siedemdziesiąte.

Kiedy zaczęła funkcjonować mediacja w Polsce?

Mediacja cywilna pojawiła się w polskiej procedurze postępowania sądowego w grudniu 2005 roku. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozpoznaje wnioski mediacyjne od 2000 roku.

Na podstawie jakich przepisów funkcjonuje mediacja?

Mediację cywilną – mającą również zastosowanie do sporów gospodarczych, reguluje kodeks postępowania cywilnego: art. 183. Sposób prowadzenia mediacji regulują również regulaminy centrów mediacji jak i porozumienia między stronami dotyczące rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest bardzo elastycznym procesem, w odróżnieniu od postępowań sądowych czy arbitrażowych. To strony decydują w jaki sposób prowadzona będzie mediacja oraz wybierają osobę mediatora. Kodeks postępowania cywilnego daje jedynie wskazówki i ustala główne reguły mediacji. W przypadku skierowania sprawy do mediacji w centrum mediacji sposób postępowania stron reguluje regulamin tego centrum.

Jakie są różnice między mediacją a nakłanianiem do ugody przez sąd?

Sędzia nakłaniając w postępowaniu sądowym strony do ugodowego rozwiązania sporu ma ograniczony sposób działania: może jedynie wskazywać zalety ugody. Mediator w mediacji ma możliwość nieograniczonego dialogu ze stronami, ustalania przyczyn konfliktu, rozważania ze stronami różnych alternatyw i wspólnego poszukiwania rozwiązań sporu.

Kim jest mediator?

Mediator to neutralna osoba, którą strony obdarzyły zaufaniem i do której zwróciły się o pomoc w rozwiązaniu konfliktu.

W jaki sposób doprowadzić do mediacji?

Wystarczy jedynie złożyć wniosek o wszczęcie do centrum mediacji. Zazwyczaj na stronach internetowych profesjonalne centra mediacji zamieszczają wzory takich wniosków.
Warto też zapoznać się z regulaminem mediacji często zamieszczanym również na stronach internetowych. Regulamin wskazuje stronom jak mają postępować, by doprowadzić do mediacji.

Czy druga strona może odmówić prowadzenia mediacji?

Tak. Mediacja jest bowiem dobrowolna. Dlatego też warto, gdy sporu jeszcze nie ma, przewidzieć taką ewentualność i zamieścić stosowną klauzulę w umowie. Są dwie możliwości: dokonanie stosownego zapisu w umowie lub zawarcie dodatkowej umowy o poddaniu się mediacji w przypadku sporu.

Czy w trakcie trwania mediacji, może z niej się wycofać?

Tak, z mediacji można wycofać się w dowolnym momencie.

Jakie są zalety mediacji?

Podstawowymi zaletami mediacji jest jej szybkość oraz bezstresowość.

Ile czasu może trwać mediacja?

Jest to zależne od wielu czynników. Czasami w sprawach skomplikowanych dłużej – ale niemal zawsze znacznie krócej niż postępowanie przed sądem.

Do rozwiązywania, jakich sporów nadaje się mediacja?

Do wszystkich – jeśli tylko strony tego chcą.

Do rozwiązywania, jakich sporów nadaje się mediacja?

Do wszystkich – jeśli tylko strony tego chcą.

Jesteś stroną konfliktu bądź chcesz zasięgnąć informacji o mediacji lub arbitrażu?

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.