KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


O POLPIG

KZP-PTCH POLPIG  

Misja KZP-PTCH POLPIG

Od 2004 POLPIG skutecznie wspiera producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem. Związek zrzesza w swoich szeregach czołowych producentów trzody chlewnej w Polsce oraz podmioty wspierające ten sektor produkcji. Wśród nich znajdują się wytwórnie pasz, producenci i dystrybutorzy infrastruktury produkcji, firmy weterynaryjne, farmaceutyczne i biotechnologiczne.

polpig.pl

Potencjał zrzeszonych producentów utrzymujących łącznie ponad 180.000 macior, przekłada się na roczną produkcję 5 mln szt. prosiąt i tuczników wzmocniony jeszcze przez instytucje wspierające sprawia, że Związek tworzy silną reprezentację całej branży i posiada szeroki mandat do występowania w jej imieniu na forum krajowym i międzynarodowym.

Władze POLPIG 

Na czele Związku stoi 9 – osobowy Zarząd, który ma za zadanie koordynacje realizacji podstawowych celów wśród których najistotniejsze znaczenie mają:

► ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji państwowej oraz innych podmiotów zewnętrznych;
► czynny wpływ na kształt i treść tworzonych aktów prawnych oraz przepisów wykonawczych dotyczących członków Związku;
► upowszechnianie informacji o gospodarczych i społecznych skutkach tworzonych aktów prawnych;
► kreowanie pozytywnego wizerunku branży;
► dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków;
► występowanie w imieniu i w interesie pojedynczych członków i udzielanie im pomocy w indywidualnych problemach.

Aleksander Dargiewicz

Aleksander Dargiewicz

Prezes

Mirosław Zachariasz

Mirosław Zachariasz

Wiceprezes

Grzegorz Brodziak

Grzegorz Brodziak

Wiceprezes

Romuald Kocęba

Romuald Kocęba

Wiceprezes

Mirosław Dackiewicz

Mirosław Dackiewicz

Wiceprezes

Jacek Jagiełłowicz

Jacek Jagiełłowicz

Wiceprezes

POLPIG członkiem FZPDIWR 

Ponadto nasz związek jest członkiem Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych co pozwala mu także na zajmowanie stanowiska odnośnie pozostałych aspektów polskiego rolnictwa. Do niewątpliwych osiągnięć w tej dziedzinie możemy zaliczyć zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego skutkujące wykreśleniem z ustawy o nawozach i nawożeniu zapisu o obowiązku stosowania sztywnych przykryć do zbiorników na gnojowicę. Uprawomocnienie się tego zapisu doprowadziłoby co likwidacji wszystkich towarowych ferm trzody chlewnej w kraju, co zresztą było oczywistą intencją ustawodawcy.

Aktywnie uczestniczymy w integracji rolnictwa polskiego z krajami Unii Europejskiej. Podjęliśmy współpracę ze związkami branżowymi producentów trzody chlewnej działającymi w takich krajach jak: Dania, Holandia i Niemcy.

Po kilku pierwszych przypadkach wystąpienia w kraju ASF zorganizowaliśmy konferencję z udziałem najwybitniejszych autorytetów naukowych w tej dziedzinie, która pozwoliła na określenie niezbędnych działań do skutecznego zwalczenia ASF. Postulaty, pod którymi podpisali się przedstawiciele całego sektora produkcji i przetwórstwa wieprzowiny, konsekwentnie kierowaliśmy do trzech kolejnych premierów rządu polskiego.

Wykorzystujemy każdą możliwą okazją aby unaocznić administracji państwowej, politykom oraz samorządom zaniedbania w zwalczaniu ASF oraz możliwych konsekwencji dalszych postępów infekcji.

Dla swoich członków związek stanowi rzeczywistą platformę do wymiany doświadczeń i praktyk produkcyjnych, praktycznie codziennego wglądu do tematyki poruszanej w publikacjach branżowych oraz pozyskania aktualnych informacji na temat sytuacji rynkowej w kraju oraz za granicą.

Wyrazem tego obszaru działania są dedykowane członkom Związku cotygodniowe publikacje danych rynkowych dotyczących cen trzody i zbóż na najbardziej cenotwórczych rynkach w Europie.

Jako jedyny związek branżowy od niemal półtora roku staramy się zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych stron na kolejne zagrożenie dla produkcji trzody chlewnej w naszym kraju, którym jest epidemiczna biegunka świń (PED).

Zorganizowaliśmy w maju 2015 roku międzynarodową konferencję, na której światowej klasy specjaliści z USA przedstawili poziom zagrożenia związany z eskalacją tej choroby na danym obszarze gospodarczym oraz co najważniejsze wskazali na efektywne sposoby prewencji.

POLPIG promuje wiedzę o bioasekuracji 

Jednym z najważniejszych elementów warunkujących długoterminowy rozwój produkcji trzody chlewnej, zwłaszcza wobec narastającego zagrożenia ASF i PED, jest bioasekuracja rozumiana jak zbiór procedur i praktyk zapobiegających bądź ograniczających ekspozycję stada na czynniki chorobotwórcze. W celu zwrócenia uwagi na ten problem Związek w 2015 roku opublikował i przeprowadził szeroką dystrybucję polskiej wersji broszury pt. „Bioasekuracja świń i ochrona fermy trzody chlewnej” opracowaną przez naukowców z Uniwersytetów w Iowa i Nebrasce.

Publikacja ta jest wyjątkowa, bowiem obejmuje wszystkie aspekty związane z zasadami bioasekuracji i stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób związanych z produkcją i przetwórstwem trzody chlewnej.

Związek poświęca wiele uwagi kreowaniu pozytywnego wizerunku branży w społecznym odbiorze. Reagujemy na wszelkie przejawy niewłaściwej oceny wpływu produkcji trzody chlewnej na środowisko naturalne.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się zarzutom, że koncentracja produkcji prowadzi do skażenia odchodami zwierząt pól, rzek i lasów. Bardzo często sytuacja w praktyce jest zupełnie inna, często to właśnie duże, profesjonalnie zarządzane gospodarstwa przykładają ponadprzeciętną wagę do spełnienia restrykcyjnych standardów ekologicznych.

Korzystając z własnych doświadczeń oraz publikacji naukowych, danych statystycznych, obowiązujących aktów prawnych i innych dostępnych opracowań eksperci Związku przygotowali publikację pod przewrotnym tytułem „Nie dla ferm trzody chlewnej?” przedstawiając merytoryczny pogląd na aspekty związane z ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt i bezpieczeństwem żywności w gospodarstwach towarowych.

Członkowie wspierający POLPIG  

Jesteś stroną konfliktu bądź chcesz zasięgnąć informacji o mediacji lub arbitrażu?

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.