KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRAŻ

Baza wiedzy o arbitrażu  

Czym jest arbitraż?

Arbitraż jest to jedna z form alternatywnych metod rozwiązywania sporu, odbywająca się bez udziału sądów powszechnych. W węższym znaczeniu, pojęcie arbitrażu możemy utożsamić wprost z sądem polubownym.

Pytania i odpowiedzi  

Kiedy powstał arbitraż?

Polubowne rozstrzyganie sporów istniało prawdopodobnie jeszcze przed powstaniem państw i sądów państwowych.

Na podstawie jakich przepisów funkcjonuje arbitraż?

Umowy handlowe, kodeksy postępowania cywilnego, regulaminy sądów polubownych, umowy międzynarodowe, konwencje, kodeks etyki arbitra i in. Zastosowanie mają również zasady słuszności i zwyczaje handlowe.

Jakie są różnice między arbitrażem a zwykłym postępowaniem sądowym?

Strony mają wpływ na wiele elementów postępowania, np. to strony same wybierają arbitrów. Arbitrzy rozstrzygają w granicach przyznanych im uprawnień. Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem państwowym.

Jakie są zalety arbitrażu?

Niższe i przewidywalne z góry koszty, prostsza procedura postępowania, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. Arbitrzy rozumieją biznes lepiej, niż sędziowie państwowi. Mogą być wybrani do sprawy stosownie do swojej specjalizacji i doświadczenia.

Co powinny zrobić osoby, które chcą poddać się arbitrażowi?

Są trzy możliwości: dokonanie zapisu na sąd polubowny w umowie, zawarcie dodatkowej umowy o poddaniu się pod arbitraż w momencie pojawienia się sporu (kompromis), wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do statutu spółki, fundacji, stowarzyszenia.

Jakie są różnice między arbitrażem a mediacją?

Mediator wspomaga dialog stron, szuka kompromisu, tymczasem arbiter rozstrzyga, kto ma rację. Mediacja jest tańsza, ale nie gwarantuje zakończenia sporu w sposób wiążący. Ugody nie są objęte Konwencją Nowojorską. Nie można dochodzić ich wykonania za granicą. W sądzie arbitrażowym można ugodzie nadać formę wyroku. Jeżeli mediator doprowadzi do ugody, obie strony mogą mieć poczucie wygranej. Opłata mediacyjna jest zwykle niższa od arbitrażowej.

Kiedy wybrać arbitraż, a kiedy mediację?

Mediację zawsze warto wybrać, gdy strony prowadzą jeszcze współpracę, gdy spór przeszkadza w jej kontynuowaniu. Arbitraż wybierzemy wtedy, gdy nie można już samemu doprowadzić do rozwiązania sporu.

Jesteś stroną konfliktu bądź chcesz zasięgnąć informacji o mediacji lub arbitrażu?

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.