KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRZY I MEDIATORZY

Radca prawny, mediator

Joanna Marciniak

SPECJALIZACJA

PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

BIOGRAFIA

Radca prawny, członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, mediator. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach adwokacko – radcowskich, gdzie zajmowała się głównie sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Reprezentowała również Klientów kancelarii, zarówno indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze w sporach przed sądami i innymi instytucjami. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne oraz prawo procesowe.
W ciągu swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej rozwijała się w obszarze szeroko rozumianego prawa HR. W tym celu ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Prawa i Administracji. Brała także udział w konferencjach poświęconych tematyce mediacji pracowniczych, szkoleniu z mediacji pracowniczych, czego efektem było uzyskanie certyfikatu poświadczającego nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzonego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

W 2018 roku została wpisana na listę mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, jako mediator specjalizujący się m.in w mediacjach pracowniczych. W związku z pełnioną przez Mec. Marciniak w okresie od sierpnia 2014 roku do października 2019 roku funkcją Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, w kręgu jej zainteresowań ADR obok mediacji, znajduje się również arbitraż. Zainteresowanie ADR mogła rozwijać również podczas zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w czasie realizacji przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Poznaniu projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

✪ doradztwo i reprezentowanie, zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy;
✪ reprezentowanie pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę;
✪ przygotowywanie wzorców dokumentów pracowniczych;
✪ przeprowadzanie kompleksowej analizy dokumentacji pracowniczej;
✪ doradztwo przy wprowadzaniu przepisów wewnątrzzakładowych;
✪ opracowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania);
✪ doradztwo w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej;
✪ reprezentowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach przed ZUS – em;
✪ reprezentacja Klientów przed sądami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych w sprawach cywilnych, dot. stosunku pracy i administracyjnych;
✪ przygotowywanie opinii prawnych;
✪ w latach 2014-2019 pełnienie funkcji Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski;
✪ w latach 2014 – 2015 pełnienie funkcji Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
♣ absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
♣ Certyfikat poświadczający nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzony m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
♣ Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu „Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych” wydany przez Polskie Centrum Mediacji
♣ dyplom NR 977/B/10/Poznań/2017 ukończenia szkolenia bazowego z zakresu mediacji wydany przez Polskie Centrum Mediacji
♣ Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego TOLES (Test of Legal English Skills Higher Level).
♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.